اخبار سمینارها

جستجو در مطالب

مؤسسات غیر تجاری

نكاتي چند در خصوص ماهيت قانوني مؤسسات غير تجارتي

درآيين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتی مصوب 1337 آمده است كه مقصود از تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتی مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و مؤسساتی است كه براي مقاصد غيرتجارتی از قبيل امور علمي يا ادبی يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي‌شود اعم از آنكه مؤسسين و تشكيل‌ دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند.

تشكيلات و مؤسسات مزبور مي‌توانند عناوينی از قبيل انجمن، جمعيت و ...... و امثال آن انتخاب نمايند و اتخاذ عناوينی كه اختصاص به تشكيلات دولتی و كشوری دارد براي مؤسسات ممنوع می باشد.

مؤسسات به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

1– مؤسساتی كه مؤسسين قصد جلب منفعت و تقسيم بين خود دارند و اينگونه مؤسسات، مؤسسات انتفاعي غيرتجارتی ناميده مي‌شوند و ثبت آنها در بعضي موارد محتاج مجوز می باشد.

2– مؤسساتی كه مؤسسين آنها قصد جلب منفعت و تقسيم بين خود را ندارند، اينگونه مؤسسات مؤسسه غيرانتفاعی ناميده مي‌شوند و بايستی قبل از ثبت، مجوز از نيروی انتظامی دريافت نمايند.

مؤسسات اصولآ و ذاتآ غيرتجارتی مي‌باشند فلذا مؤسسين و مديران مجاز به انجام امور تجارتي كه اختصاص به شركت‌ها و تجار دارد نمی باشند.

مؤسسات بايستی هر ساله دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر كل) تهيه و نسبت به پلمب آن  اقدام  نموده و حساب‌های خود را در آن درج نمايند.

 

روش و مراحل ثبت مؤسسه

نماينده يا وكيل قانونی موسسه برای ثبت آن  پس از تهيه مدارك مربوطه  بنحو ذيل اقدام می نمايد:

1– با در دست داشتن اسناد و مدارك به واحد تعيين نام اداره ثبت شركتها مراجعه و نام موسسه توسط مسئول تعيين نام که در روي فرم مربوطه درج گردیده در صورت رعایت کلیه موارد مرتبط با راهنمای تعیین نام مورد تائید قرار می گیرد.

2– پس از تعیین نام ،مدارک تکمیلی به واحد پذیرش تاسیس اداره تحویل می گردد تا نسبت به ورود اطلاعات در سیستم مکانیزه اقدام گردد.

3 – در واحد پذيرش اداره ثبت شركتها، رسيدی كه در آن تاريخ مراجعه متقاضی مشخص شده، ارائه می گردد.

4– در تاريخ تعيين شده با ارائه اصل رسید به قسمت اعلام نتيجه جهت مطابقت و تائید صحت اطلاعات درج شده در سیستم و تعیین کارشناس تاسیس مراجعه می کند.

5- در مرحله کارشناسی، پس از ممیزی شکلی و ماهیتی در صورت عدم نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط در خصوص موضوع فعالیت و نداشتن ایرادات دیگر نسبت به تهیه پیش نویس آگهی تاسیس اقدام می گردد.

6- در صورتی که ثبت موضوع فعالیت نیازمند اخذ مجوز باشد، نامۀ استعلام ثبت شرکت صادر می گردد.

7- پس از تهیه پیش نویس، متقاضی می تواند نسبت به پرداخت کلیه حقوق ثبتی که در ذیل پیش نویس مشخص گردیده، از طریق بانک یا دستگاه POS مستقر در اداره و یا از طریق سایر شعب بانک ملی ایران به جدول حساب های بانکی مربوطه اقدام نماید.

8- متقاضی پس از پرداخت هزینه ثبت شرکت نسبت به اخذ امضا رئیس اداره یا معاون وی اقدام می نماید.

9- مفاد پیش نویس آگهی تائید شده جهت تکمیل امضا و گواهی " ثبت با سند برابر است " در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردیده و نسبت به اعطای شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی اقدام می گردد.

10- متقاضی نسبت به اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه اقدام نموده و نسخه اصلی آن را به نمایندۀ روزنامه رسمی مستقر در اداره جهت پرداخت هزینه های چاپ و اخذ رونوشت برابر با اصل آن  تحویل می دهد.

11- یك نسخه از آگهي تأسيس موسسه به واحد روابط عمومي مستقر در اداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار تحويل و رسيد اخذ می شود.

مدارک مورد نیاز

طراحی و توسعه: وب نگاران پارسه